Regulamin

Regulamin sklepu internetowego remont4you.pl
Remont4you Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stefana Batorego 2 lok. 104
95-200, Pabianice
Nip: 7312085814

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze
informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy remont4you prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem:
https://sklep.remont4you.pl

Remont4you Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stefana Batorego 2 lok. 104
95-200, Pabianice
Nip: 7312085814

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 2 lok. 104, 95-200, Pabianice
Adres e-mail: kontakt@remont4you.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a. Urządzenie z dostępem do Internetu
b. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest
aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek
VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie:
cena za towar oraz koszty dostawy towaru. 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę
płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym
nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez
rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pomocą karty płatniczej:
– Visa
– MasterCard
c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
– PayU
d. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
terminie 14 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia między 1-14 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie
realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym
terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w
zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b. Do paczkomatów InPost.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja
przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne
rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Waltera Janke 5 m.2, 95-200 Pabianice
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle
towar przed upływem terminu 30 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w
Sklepie lub podczas składania zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru
na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru
do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta
na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Waltera Janke 5 m. 2, 95-200 Pabianice.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach,
jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze
Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o
ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem:
https://sklep.remont4you.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga
osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 1 stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Remont4you Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stefana Batorego 2 lok. 104
95-200, Pabianice
adres e-mail: kontakt@remont4you.pl
……………………………………………………………………………………………………..
DATA (data wypełnienia formularza)
……………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO (dane osoby składającej zamówienie)
……………………………………………………………………………………………………..
ADRES DOSTAWY
……………………………………………………………………………………………………..
ADRES E-MAIL
……………………………………………………………………………………………………..
TELEFON
……………………………………………………………………………………………………..
NUMER ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
(Nazwa i cena produktu)
1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………….
Odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty ………………………………………………..
Dla płatności elektronicznych i tradycyjnych przelewów bankowych środki zostaną zwrócone w ten
sam sposób w jaki dokonana została płatność za zamówienie.
Dla płatności za pobraniem prosimy o podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu środków.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATA ZAWARCIA UMOWY (data złożenia zamówienia)……………………………

………………………………………………..
PODPIS KONSUMENTA